www.eprace.edu.pl » giodo » Zagadnienia ogólne » Ogólne warunki przetwarzania danych osobowych

Ogólne warunki przetwarzania danych osobowych

Ustawa stwierdza w art. 23 ust. 1, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie danych jej dotyczących,

- zezwalają na to przepisy prawa, w zakresie w jakim jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku z tego przepisu wynikającego (np. na mocy odpowiedniego rozporządzenia szkoła może prowadzić dzienniki lekcyjne z niektórymi danymi osobowymi uczniów i ich rodziców, gmina może przetwarzać dane osób korzystających z pomocy społecznej etc.),

- jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (dotyczy to m.in. pracowników organizacji, a także osób wykonujących umowy zlecenia i umowy o dzieło),

-. jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (np. gdy stowarzyszenie wykonuje zlecone przez gminę zadania z zakresu pomocy społecznej),

- jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub odbiorców danych (osób trzecich, którym są przekazywane te dane) - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.