www.eprace.edu.pl » giodo » Wstęp

Wstęp

Żyjemy w czasach szybkiego rozwoju informatycznego, oznacza to, iż obserwujemy zastępowanie tradycyjnych, manualnych metod gromadzenia i utrwalania informacji, nowoczesnymi, skomputeryzowanymi metodami. Powoduje to, iż tak tworzone dane są łatwiejsze w przetwarzaniu i udostępnianiu. Wzrasta więc ryzyko naruszenia praw osób , których dane są gromadzone w różnych bazach danych. Podkreśla się, iż w obliczu obecnej techniki informatycznej obywatele stają się coraz bardziej „przejrzyści”. Pozostawienie skomputeryzowanych baz danych poza prawną regulacją sprzyjałoby ingerowaniu w wolność osobistą jednostki i jej prywatność. Wraz z rozwojem systemów informatycznych wzrasta liczba kontaktów społecznych, ekonomicznych czy też handlowych dokonywanych przez Internet. Przepływ informacji, w tym baz danych stał się bardzo szybki. Sama informacja stała się towarem, o dużej wartości ekonomicznej. W świetle takiej rzeczywistości niezbędne stało się stworzenie odpowiednich regulacji prawnych, tak aby zagwarantować ochronę praw osobistych, w tym prawa do prywatności i ochrony danych osobowych1. Ustawa z dnia 29sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wprowadziła do polskiego systemu prawnego regulacje chroniące interesy tych osób fizycznych, których dotyczą gromadzone i przetwarzane informacje. Chodzi tu o poszanowanie prywatności tych podmiotów, która będzie zachowana jeśli zbierane informacje na temat tych podmiotów będą im udostępniane, gdy będą wiedzieć kto i w jakim celu gromadzi informacje na ich temat. Ochrona interesów osób, których dotyczą zbierane dane realizowana jest poprzez kontrolę specjalnie powołanego w tym celu organu państwowego. Jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Jest to nowa instytucja w polskim systemie organów państwa, posiadająca szczególne uprawnienia i pozycję w tym systemie. Generalny Inspektor, jego urząd i zakres jego kontroli są przedmiotem niniejszej pracy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.