www.eprace.edu.pl » giodo » Instytucja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Instytucja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Generalny Inspektor Danych Osobowych jest centralnym organem administracji publicznej, posiadającym szczególną pozycję w tym systemie. Ta ważna pozycja GIODO wynika z szeroko zakreślonych zadań oraz szczególnych kompetencji nadanych mu w ustawie z 29 sierpnia 1997r19. Ustawa nadała mu charakter organu wyspecjalizowanego w zakresie ochrony danych i interpretacji dotyczących jej przepisów. Wyposażyła go równocześnie w odpowiednie uprawnienia i nadała mu obowiązki pozwalające na kompetentne i obiektywne wykonywanie ustawowych zadań. Ewa Kulesza kompetencje generalnego inspektora określa jako połączenie uprawnień rzecznika praw obywatelskich z uprawnieniami kontrolnymi oraz uprawnieniami do podejmowania rozstrzygnięć o charakterze władczym 20.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Tryb powoływania i odwoływania Generalnego Inspektora Danych Osobowych


Zakres zadań i kompetencji Generalnego Inspektora Danych Osobowych


Biuro Generalnego Inspektora


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.