www.eprace.edu.pl » giodo » Zakończenie

Zakończenie

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ze względu na zakres swych obowiązków i kompetencji zajmuje w systemie organów państwa znaczącą pozycję. „Łączy on bowiem uprawnienia rzecznika praw obywatelskich z daleko idącymi uprawnieniami kontrolnymi oraz uprawnieniami do podejmowania rozstrzygnięć o charakterze władczym”46. Nie ulega wątpliwości, iż kontrola pełniona przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest niezmiernie ważna w państwie demokratycznym. Dotyczy bowiem jednego z podstawowych praw człowieka, jakim jest prawo do prywatności. Gwarancja tego prawa jest jednym z wyznaczników prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego.

System ochrony danych powinien być dostosowany do ludzkich potrzeb i zapewniać człowiekowi nieskrępowany rozwój. Dlatego ochrona praw osobistych jednostki, jej prywatności to główny cel funkcjonowania Generalnego Inspektora. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest wymóg istnienia systemu regulacji prawnych, który nadaje mu charakter organu wyspecjalizowanego w zakresie ochrony danych i interpretacji dotyczących jej przepisów. Odpowiednie uprawnienia i nadane obowiązki Generalnemu Inspektorowi pozwalają na kompetentne i obiektywne wykonywanie przez niego ustawowych zadań. Ustawa musi bowiem nie tylko określać kompetencje organu, ale i gwarantować środki zapewniające skuteczność jego działania. Właściwa kontrola i skuteczność zastosowanych środków w przypadku wykrytych nieprawidłowości zapewniają prawidłowy i bezpieczny proces tworzenia i przetwarzania danych, co w konsekwencji gwarantuje bezpieczeństwo prywatnego interesu jednostki.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.