www.eprace.edu.pl » giodo » Zagadnienia ogólne » Podstawy prawne ochrony danych osobowych

Podstawy prawne ochrony danych osobowych

Najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującym zagadnienia związane z ochroną danych osobowych jest Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o Ochronie Osób w Związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych. Konwencja ta nałożyła na kraje członkowskie obowiązek stworzenia ustawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych, wskazując jednocześnie, w jakim kierunku ustawodawstwo to ma zmierzać. Celem Konwencji jest zapewnienie, na obszarze państw członkowskich, każdemu - niezależnie od obywatelstwa i zamieszkania - ochrony jego praw i wolności, a w szczególności prawa do poszanowania sfery osobistej, w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Konwencja określiła minimalny zakres tych praw i skorelowanych z nimi obowiązków. Konwencja weszła w życie 1 października 1985 r.

Rozbieżności w ustawodawstwach państw Unii spowodowały konieczność ich ujednolicenia. W 1990 r. rozpoczęto prace nad stosowną dyrektywą. Efektem tych prac było wydanie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (95/46/EC) w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych. Zasadniczym zadaniem, jaki taka regulacja miała spełnić było zapewnienie minimalnego, a zarazem jednolitego dla państw członkowskich poziomu ochrony danym osobowym gromadzonym w zbiorach oraz zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy krajami członkowskimi. Zrealizowanie tego drugiego zadania jest koniecznym warunkiem zapewnienia, w dalszej kolejności, swobodnego przepływu towarów, usług i osób pomiędzy krajami Wspólnoty, co każdorazowo łączy się z koniecznością przekazania danych osobowych.

W Polsce pierwsze gwarancje ochrony danym osobowym zapewniła nowa Konstytucja z 1997 r. Jej art. 47 zagwarantował obywatelom prawo do prywatności, a art. 51 – każdej osobie - prawo do ochrony dotyczących jej informacji.

Jednakże z międzynarodowych zobowiązań Polski, związanych z akcesją do Unii Europejskiej, wynikła konieczność zapewnienia ochrony danym osobowych takiej, jaką na swoim terytorium, zapewniały państwa Unii. Wszystkie ustawy europejskie wzorowane były lub dostosowano do Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zasady ochrony danych ustanowione Dyrektywą 95/46/EC wprowadzone zostały do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Ustawa o ochronie danych osobowych wprowadziła szczegółowe normy służące ochronie danych osobowych w Polsce, a do dnia 1 maja 2004 r., czyli wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, przeniosła do polskiego porządku prawnego wszystkie zasady określone w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Przepisy ustawy obowiązują od dnia 30 kwietnia 1998r.

Wprowadzenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych do polskiego systemu prawnego, pozwoliło na podpisanie przez Polskę w kwietniu 1999 r. i ratyfikowanie w maju 2002 r. Konwencji Nr 108 Rady Europy. Działania te stanowiły przejaw postępującej demokratyzacji życia publicznego w Polsce i troski o ochronę prywatności każdego jej obywatela.

Ustawa o ochronie danych osobowych określiła prawne ramy obrotu danymi osobowymi, a także zasady, jakie należy stosować przy przetwarzaniu danych osobowych, sprecyzowała też prawa i obowiązki organów, instytucji i osób prowadzących zbiory danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, w taki sposób, aby zagwarantować maksymalną ochronę praw i wolności każdej osobie fizycznej oraz poszanowania jej życia prywatnego.

Ustawa o ochronie danych osobowych, realizując wymagania stawiane przez Wspólnotę, skonkretyzowała konstytucyjnie zagwarantowane prawo do decydowania o tym komu, w jakim zakresie i w jakim celu przekazujemy nasze dane osobowe, dając ustawowe gwarancje przestrzegania tego prawa, poprzez wyposażenie osób, których dane dotyczą w środki służące realizacji tego prawa, a odpowiednie organy i służby w środki prawne, gwarantujące jego przestrzeganie. Podstawowym jej założeniem jest przyznanie każdej jednostce prawa do ochrony dotyczących jej danych.

Dyrektywa 95/46/WE przewidziała powołanie Krajowych Organów Nadzorczych, których zadaniem byłoby monitorowanie jej przestrzegania.

Polska ustawa o ochronie danych osobowych wprowadziła instytucję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jako właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

W dniu 1 maja 2004 r., z chwilą uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 33, poz. 285). Ustawa ta wprowadziła liczne zmiany w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Jej uchwalenie miało na celu pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych. Znowelizowane przepisy uwzględniły jednocześnie uwagi Komisji Europejskiej dotyczące poprawności wdrożenia do polskiego systemu prawnego, ustawą o ochronie danych osobowych, Dyrektywy 95/46/WE.

Celem nowelizacji była przede wszystkim konieczność dostosowania przepisów ustawy do wymogów stawianych przez Wspólnotę, związanych z akcesją do Unii Europejskiej.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.