www.eprace.edu.pl » giodo » Instytucja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych » Biuro Generalnego Inspektora

Biuro Generalnego Inspektora

Ustawa o ochronie danych osobowych w art. 13 stanowi, iż Generalny Inspektor wykonuje swe zadania przy pomocy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego organizacja i zasady działania są określone w statucie nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drodze rozporządzenia28. W statucie Prezydent RP wydzielił, jako jednostki organizacyjne, Gabinet Generalnego Inspektora, departamenty merytoryczne: Prawny, Inspekcji, Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych i Informatyki oraz Departament Administracyjno-Budżetowy. W zakresie organizacji wewnętrznej i szczegółowego zakresu zadań jednostek organizacyjnych statut odsyła do zarządzenia Generalnego Inspektora. Pracownikami biura są inspektorzy, których podstawowe uprawnienia określone zostały w art. 14 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym zakresie działają oni z upoważnienia Generalnego Inspektora, które może być upoważnieniem długoterminowym bądź też dotyczyć tylko określonej czynności. Upoważnienie to dotyczy wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń. Przy wykonywaniu swoich obowiązków inspektorzy podlegają ochronie jako funkcjonariusze publiczni w myśl przepisów Kodeksu karnego29. Inspektorzy obowiązani są zapewnić ochronę wszelkim wiadomościom stanowiącym tajemnicę państwową lub służbową, z którymi zetknęli się podczas wykonywania kontroli.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.