www.eprace.edu.pl » giodo » Instytucja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych » Zakres zadań i kompetencji Generalnego Inspektora Danych Osobowych

Zakres zadań i kompetencji Generalnego Inspektora Danych Osobowych

Przepis art. 8 ust. 1 określa w sposób najbardziej ogólny kompetencje i zakres zadań Generalnego Inspektora Ochrony danych osobowych: „sprawy dotyczące ochrony danych osobowych”. Uprawnienia Generalnego Inspektora zostały zarysowane w rozdziale 2 ustawy.

„Do zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy:

1) kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,

2) wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,

3) prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielenie informacji o zarejestrowanych zbiorach,

4) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych,

5) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych,

6) uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.”

Ten szeroki wachlarz uprawnień nie wykracza w swym zakresie poza ramy określone w dyrektywie 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Można powiedzieć, iż ustawodawca nie przyznał Generalnemu Inspektorowi pewnych uprawnień, które powinny mu przysługiwać w świetle tej dyrektywy, takich jak prawo do rozpatrywania skarg dotyczących kontroli legalności przetwarzania danych w przypadku ograniczenia przez państwo zakresu praw i wolności obywatelskich25.

Za mankament należy uznać również fakt, iż zadaniom stawianym przed Generalnym Inspektorem nie zawsze towarzyszy przyznanie odpowiednich środków prawnych do ich realizacji26. Daje się to łatwo zauważyć, jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa i ochronę słusznych interesów w związku z przekazywaniem danych osobowych do państwa trzeciego. Można by tego rodzaje kompetencje wyprowadzić z ogólnego stwierdzenia, iż „do zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych27”. Stwierdzenie to jednak nie jest jednoznaczne i podlega dalszej dyskusji.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.